Innovative Idea
for Combustion of Solid Fuels
via Chemical Looping Technology

Innowacyjna idea
spalania paliw stałych
za pośrednictwem technologii chemicznej pętli


EN: 5th Project meeting took place in Kjeller, Norway on 09th – 10th June 2016.

Representatives of all Project Partners - NILU, IFE, IEn and PCz took part in a meeting to exchange information about current status of NewLoop Project and discuss about work progress and about possible risks in the Project. Every Partner had presented achieved progress in each Work Packages and actions occurred since last meeting. Plans for next months were also made, next meeting will take place in November in Częstochowa, Poland.

PL: V Spotkanie Projektowe odbyło się w Kjeller w Norwegii w dniach 09 - 10 czerwca 2016 r.

Przedstawiciele wszystkich partnerów projektu - NILU, IFE, IEn i PCz wzięli udział w spotkaniu, aby wymieniać informacje o aktualnym statusie projektu NewLoop i omówić postępy prac i ewentualne ryzyko w projekcie. Każdy Partner przedstawił osiągnięte postępy w każdym Pakiecie roboczym i działania miały miejsce od ostatniego spotkania. Powstały również plany na najbliższe miesiące, następne spotkanie odbędzie się w listopadzie w Częstochowie.