Innovative Idea
for Combustion of Solid Fuels
via Chemical Looping Technology

Innowacyjna idea
spalania paliw stałych
za pośrednictwem technologii chemicznej pętli


 


 

 

The Institute of Power Engineering (IEn) - Project Coordinator

 EN

The Institute of Power Engineering (IEn) is a state owned R&D centre of commercial nature generating 85% of its income on the open market and currently employing about 500 workers. It provides energy research since 1953. The IEn’s Central Unit includes 3 Engineering Divisions: Thermal, Electrical and Mechanical. IEn provides research support regarding energy problems for agencies of the government. The Institute actively participates in the activities of the international organizations like CIGRE, WEC and temporary in UNIPEDE, EUREELECTRIC and ECE. The specialists from Institute fulfil the functions of members and experts in committees working groups and other organs: FP7 Energy Programme Committee, TEC Technical Committees TC 14 and TC 36, and CENELEC. The IEn’s position in Poland and in New Member State has been confirmed in the year 2009 because IEn has been accepted as a member of the Executive Committee of the European Energy Research Alliance EERA as only organization from Poland and one of two organizations from New Member States.

The Institute covers a wide area of ​​energy research from expert works for the power sector, to investigations of the most advanced technologies of energy generation, such as fuel cells, clean coal technologies and renewable energy sources. The advantage of the Institute is the experienced scientific, engineering and technical staff as well as numerous modern, sometimes unique laboratory facilities.

PL

Instytut Energetyki jest nowoczesnym państwowym centrum badawczo-wdrożeniowym, skutecznie komercjalizującym wyniki swoich badań i pozyskującym 85% swoich przychodów na otwartym rynku. Instytut prowadzi badania od 1953 roku i obecnie zatrudnia 500 pracowników. Jednostka Główna IEn składa się z trzech Pionów: Cieplnego, Elektrycznego i Mechanicznego. Instytut Energetyki merytorycznie wspiera agendy rządowe w poszukiwaniu rozwiązań problemów energetycznych. Instytut aktywnie uczestniczy w projektach międzynarodowych organizacji takich jak: CIGRE, WEC i czasowo UNIPEDE, EUREELECTRIC i ECE. Specjaliści zatrudnieni w Instytucie pełnią funkcje członków i ekspertów w komitetach grup roboczych i innych organów takich jak: FP7 Energy Programme Committee, TEC Technical Committees TC 14 and TC 36 i CENELEC. IEn potwierdził swoją pozycję w Polsce i pośród Nowych Państw Członkowskich w 2009 roku, gdy został zaakceptowany jako członek Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA (jako jedyna organizacja z Polski i jedna z dwóch organizacji spośród Nowych Państw Członkowskich)

Szeroki obszar działalności Instytutu sięga od ekspertyz dla energetyki zawodowej do badań najbardziej zaawansowanych technologii pozyskiwania energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Silną stroną Instytutu jest doświadczona kadra. Tak naukowa, jak i inżynieryjna i techniczna. Kolejną zaletą są liczne nowocześnie wyposażone, niejednokrotnie unikalne, laboratoria badawcze.

     www.ien.com.pl


 

 

Czestochowa University of Technology, PCz, Poland

EN

Institute of Advanced Energy Technologies at Czestochowa University of Technology (Politechnika Czestochowska - PCz) in Poland is an internationally recognized expert in the field of energy engineering, especially in fluidized bed technology. For many years, most researches have been focused on energy conversion processes with particular respect to environment protection. Currently, the leading activities of the Institute lie in the following areas of interest: oxy-fuel combustion, circulating fluidized bed combustion, CO2 capture by adsorption methods, development of sorbents for CO2 removal, utilization of fly ash from power boilers, and many others.

The research potential of the Institute is based to a large extend on a pilot-scale 0.1 MWth CFB (Circulating Fluidized Bed) test rig, which enables the operation under oxy-fuel conditions. The test rig is integrated with a VPSA-CO2 (Vacuum Pressure Swing Adsorption) unit, where studies on CO2 removal from the real flue gases are carried out.

So far, PCz has participated in many research projects, both national and international, as a coordinator and a contractor, including:

  • Advanced Technologies for Energy Generation: Oxy-combustion technology for PC and FBC boilers with CO2 capture – NCBiR’s (The National Centre for R&D) Strategic Project, 2010-present.
  • Development of High Efficiency CFB Technology to Provide Flexible Air/Oxy Operation for Power Plant with CCS – EU FP7, 2009-12.
  • A Novel Method of Gas and Petrochemical Pollutants Removal Using Adsorbents Based on Fly Ashes – EEA Grants & Norway Grants, 2008-11.
  • Processes in Large-Scale Circulating Fluidized Bed Combustors – EU FP5, 2000-03.

PL

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej jest uznanym w kraju i za granicą ekspertem w dziedzinie energetyki, a w szczególności w technologii złóż fluidalnych. Przez wiele lat większość badaczy skupiało się na procesach konwersji energii ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska. Obecnie wiodącymi działaniami Instytutu są: spalanie tlenowe, spalanie w cyrkulującym złożu fluidalnym, wychwyt CO2 metodami adsorpcyjnymi, rozwój sorbentów do usuwania CO2, utylizacja popiołów lotnych z kotłów energetycznych, i wiele innych. 

Potencjał badawczy Instytutu bazuje między innymi na stanowisku badawczym CFB (Circulating Fluidized Bed) w skali pilotażowej - o mocy 0,1 MWth, umożliwiającym spalanie w czystym tlenie (oxy-fuel). Stanowisko jest połączone z modułem VPSA-CO2 (Vacuum Pressure Swing Adsorption), gdzie prowadzone są badania nad usuwaniem CO2 z rzeczywistych gazów spalinowych. 

 Jak dotąd PCz uczestniczyła w wielu projektach naukowych, krajowych i międzynarodowych, jako koordynator i wykonawca. Były to między innymi:

  • Zaawansowane Technologie Generacji Energii: Technologie spalania tlenowego dla kotłów PC i FBC z wychwytem CO2- Projekt Strategiczny NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), od 2010 do chwili obecnej.
  • Rozwój Wysokosprawnej Technologii CFB dla Elektrociepłowni z CCS – EU FP7, 2009-2012.
  • Nowatorska metoda usuwania gazowych i petrochemicznych zanieczyszczeń przy użyciu adsorbentów bazujących na popiołach lotnych – EEA Grants & Norway Grants, 2008-2011.
  • Procesy w Wielkoskalowej Komorze Spalania z Cyrkulującym Złożem Fluidalnym – EU FP5, 2000-2003.

     www.pcz.pl


 

 

 

Institute for Energy Technology, IFE, Norway

EN

IFE is a non-profit international research foundation for energy and nuclear technology. IFE’s mandate is to undertake research and development and for the benefit of society, within the energy and petroleum sector, and to carry out assignments in the field of nuclear technology for the nation. The Institute was founded in 1948 and has about 600 employees. In the past 10 years, the department of Environmental Technology has been working in several national and international projects in the field of power and hydrogen production with integrated CO2-capture with a special focus on the development of sorption-enhanced processes, novel high temperature CO2 solid sorbents and on the beneficial integration of the SE-SMR technology with solid oxide fuel cells. The research group in the department has expertise in gas-solid reactions, material science, fluidized bed reactors and process modelling.

IFE will lead and coordinate the research in work package no 1. IFE will be responsible for the definition of the OC criteria and process conditions that will be used as inputs for the other WPs of the project. In collaboration with IEn, IFE will lead the characterization work and the test of the materials developed for proof of concept in different experimental set-ups. IFE will also participate in the development of the computational model of the process and the simulation and optimization within related activities in WP4. Dissemination and exploitations of the results produced will also be part of IFE’s role in the project.

PL

IFE jest międzynarodową organizacją badawczą non-profit, której zadaniem są badania i rozwój korzystnych społecznie technologii energetycznych (m. in. w przemyśle naftowym) i jądrowych. Instytut został założony w 1948 i zatrudnia ok. 600 pracowników. W ciągu ostatnich 10 lat Oddział Technologii Środowiskowych pracował w kilku krajowych i międzynarodowych projektach w obszarze produkcji energii i wodoru z jednoczesnym wychwytem CO2. Poszukiwał w szczególności procesów z polepszoną sorpcją, nowatorskich, wysokotemperaturowych stałych sorbentów CO2 i sprzyjającej integracji technologii SE-SMR ze stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi. Grupa badawcza w Oddziale zgromadziła bogaty zasób wiedzy z dziedziny reakcji gaz-ciało stałe, modelowania procesów i materiałoznawstwa, w szczególności o reaktorach ze złożem fluidalnym.

IFE prowadzi i koordynuje badania w pakiecie roboczym WP1. IFE będzie odpowiedzialne za zdefiniowanie kryteriów OC i warunków procesowych, które będą użyte jako dane wejściowe w innych pakietach roboczych w projekcie. Celem dowiedzenia słuszności przyjętych w projekcie założeń IFE, we współpracy z IEn, scharakteryzuje i przetestuje wytworzone materiały w różnych warunkach eksperymentalnych. IFE będzie również uczestniczyć w rozwoju modeli komputerowych procesu oraz symulacjach i optymalizacjach skorelowanych z działaniami pakietu roboczego WP4. Rozpowszechnianie i wykorzystanie uzyskanych wyników również będzie częścią udziału IFE w projekcie. 

     www.ife.no


 

 

 

Norwegian Institute for Air Research, NILU, Norway

EN

NILU is an independent research institute, which conducts environmental research with emphasis on the sources of pollution, atmospheric and water transport and transformation, deposition and other removal processes, effects of pollution on ecosystems, materials and health, as well as cost-benefit analysis of environmental strategies. The Department of Environmental Impacts and Economics (IMPEC) at NILU carries out research on cost benefit and cost effectiveness analyses for various environmental policies. The IMPEC also specializes in developing future scenarios for chemical fluxes and environmental exposure, as well as in assessing the cost of implementation of various strategies related to these scenarios. The IMPEC develops and applies Life Cycle Analysis (LCA) for the assessment of emissions of greenhouse gases, use of energy and cost in relation to production of energy from various sources, including renewable energy sources.

NILU is conducting approximately 250 projects every year for governments, industry and national and international organizations, including about 20 EU projects. The Institute has been involved in coordination and performance of several projects and consulting services international and national organizations and programs aiming at the protection of the environment in Europe and improvement of human health. Of particular interest is NILUs experience in assessment of cost and benefits related to the implementation of various EU directives, particularly CAFÉ and Water Framework Directive. NILU carried out EU projects, such as DROPS, ESPREME, SOCOPSE aiming at the development of Decision Support Systems for policy makers at various levels.

PL

NILU jest niezależnym instytutem badawczym, który kieruje badaniami stanu środowiska ze szczególnym naciskiem na źródła, transport, przemiany i usuwanie zanieczyszczeń. Ocenia wpływ zanieczyszczeń na ekosystem, materiały i zdrowie. Analizuje koszty, korzyści i skuteczność różnych strategii środowiskowych. Oddział Wpływów Środowiskowych i Ekonomicznych (IMPEC) w NILU analizuje strategie środowiskowe pod kątem stosunku kosztów ich wdrożenia do korzyści (cost-benefit) oraz kosztów do skuteczności (cost-effectiveness). Strategie te odpowiadają na tworzone w IMPEC prawdopodobne przyszłe scenariusze dla ilości związków chemicznych wprowadzanych do środowiska i narażeń środowiskowych. IMPEC tworzy i stosuje metody Analizy Cyklu Życia (LCA) dla oszacowania emisji gazów cieplarnianych, użycia energii i kosztów związanych z produkcją energii, w tym z odnawialnych jej źródeł.

Każdego roku NILU prowadzi prawie 250 projektów dla rządu, przemysłu oraz krajowych i międzynarodowych organizacji, włączając w to około 20 projektów EU. Instytut koordynuje, konsultuje i realizuje programy nakierowane na ochronę środowiska w Europie i poprawę ludzkiego zdrowia. Szczególnie cenne jest doświadczenie NILU w szacowaniu kosztów i korzyści związanych z realizacją różnych dyrektywach unijnych, szczególnie CAFÉ i Water Framework Directive. NILU prowadzi unijne projekty takie jak DROPS, ESPREME, SOCOPSE mające na celu stworzenie na różnych poziomach systemów wsparcia dla decydentów (Decision Support Systems). 

     www.nilu.no