Innovative Idea
for Combustion of Solid Fuels
via Chemical Looping Technology

Innowacyjna idea
spalania paliw stałych
za pośrednictwem technologii chemicznej pętli


 

EN: The main objective of the NewLoop project is to develop a high-performance, low-cost CO2 capture process for clean coal combustion with enhanced environmental performance and competitive to already existing coal utilization technologies. NewLoop project will provide the innovation and understanding of CLC processes and will lead to a step-change in CO2 separation efficiency for solid fuel combustion.

The specific key objectives are:

 • To develop low-cost oxygen carrier materials with improved chemical performance for use in a CLC system operating with solid fuels and validate their long-term performance in a new circulating fluidized bed reactor system.
 • To establish the optimum strategy and guidelines for the future development of cost-efficient chemical looping combustion units dedicated for solid fuels utilization (coal/biomass).
 • To establish optimal operating conditions for reaching maximum CO2 capture efficiency proved by the means of experimental tests.
 • To determine the implications of co-combustion process on flue gas impurities, combustor operation and eventual associated costs.
 • To explore technological options for improved performances through process simulations to ensure that the technology can be “ready for demonstration”
 • To develop experimental stand for realistic tests of coal and biomass co-combustion via chemical looping technologies.
 • Development and experimental verification of CFD sub-models for chemical looping fundamental processes.
 • To evaluate the economic potential and environmental impact of CLC technologies in Poland and assess whether these technologies can be competitive on Polish energy market.

 

PL: Głównym celem projektu NewLoop jest opracowanie wysokowydajnego, taniego procesu wychwytywania CO2 w celu czystego spalania węgla przy poprawie jakości środowiska i konkurencyjności już istniejących technologii wykorzystujących węgiel. Projekt NewLoop zapewni innowacyjność i zrozumienie procesów CLC i doprowadzi do stopniowej zmiany efektywności rozdziału CO2 w spalaniu paliw stałych.

Szczególne kluczowe cele to:

 • Opracowanie niedrogich materiałów przewoźnika tlenu o zwiększonej skuteczności chemicznej w zastosowaniach w systemie CLC pracujących w paliwach stałych i potwierdzenie ich długoterminowej skuteczności w nowym systemie reaktora z obiegowym złożem fluidalnym.
 • Opracowanie optymalnej strategii i wytycznych dla przyszłego rozwoju tanich jednostek CLC dedykowanych do spalania paliw stałych (węgiel/biomasa).
 • Opracowanie optymalnych warunków operacyjnych dla osiągnięcia maksymalnej efektywności wychwytywania CO2 dowiedzionej za pomocą testów doświadczalnych.
 • Określenie wpływu procesu współspalania na zanieczyszczenia gazów spalinowych, operację spalania i ewentualne powiązane koszty.
 • Zbadanie możliwości technologicznych lepszych osiągów poprzez symulacje procesów w celu zapewnienia, że ​​technologia może być "gotowa do demonstracji"
 • Opracowanie eksperymentalnego stanowiska do rzeczywistych testów współspalania węgla i biomasy z wykorzystaniem technologii tlenkowych pętli chemicznych.
 • Opracowanie i eksperymentalna weryfikacja modeli CFD dla podstawowych procesów spalania w tlenkowych pętlach chemicznych.
 • Ocena potencjału ekonomicznego i oddziaływania na środowisko technologii CLC w Polsce oraz ocena ich konkurencyjności na polskim rynku energetycznym.