Innovative Idea
for Combustion of Solid Fuels
via Chemical Looping Technology

Innowacyjna idea
spalania paliw stałych
za pośrednictwem technologii chemicznej pętli


 

EN: Reduction of CO2 emission is necessary to mitigate climate warming. New ideas for efficient and CO2-neutral power production are needed.

The main objective of the NewLoop project is to investigate a high-performance, low-cost CO2 capture process, competitive to existing clean coal technologies.

The project will provide the innovation and understanding of processes based on the idea of chemical looping combustion (CLC). The project will investigate new CLC technologies for highly efficient combustion of solid fuels, that will be flexible in a matter of fuel type and will have a reduced environmental-footprint.

At first project will focus on a development and investigation of new materials that can be used as oxygen carriers in CLC technologies. Then interactions between materials and solid fuels will be tested. Results will provide a real input for computer simulations of CLC process. A new laboratory stand will be erected and actual combustion tests will be performed. With this experience a concept of industrial CLC-power plant will be drawn.

The project will benefit researchers interested in new combustion concepts and ideas for climate warming mitigation.

PL: Redukcja emisji CO2 jest konieczna, aby złagodzić ocieplenie klimatu. Potrzebne są nowe pomysły na wydajną i neutralną emisję CO2.

Głównym celem projektu NewLoop jest zbadanie wysokowydajnego, taniego procesu wychwytywania CO2, konkurencyjnego w stosunku do istniejących czystych technologii węglowych.

Projekt zapewni zrozumienie procesów opartych na idei Tlenkowego Spalania w Pętlach Chemicznych (CLC).

W pierwszym projekcie skoncentrujemy się na opracowaniu i badaniu nowych materiałów, które można wykorzystać jako nośniki tlenu w technologiach CLC. Następnie będą badane interakcje między materiałami i paliwami stałymi. Wyniki zapewnią prawdziwy wkład w komputerowe symulacje procesu CLC. Powstanie nowe stanowisko laboratoryjne i przeprowadzone zostaną rzeczywiste próby spalania. Te doświadczenia przyczynią się do powstania koncepcji przemysłowej elektrowni CLC.

Projekt przyniesie korzyści badaczom zainteresowanym koncepcjami spalania i pomysłami na rzecz złagodzenia ocieplania klimatu.